PROJEKTI I KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE SHQIPERISE (Janar 1993)


Ne, perfaqesuesit e popullit te Shqiperise, me deshiren per te ndertuar nje shtet demokratik, pluralist dhe juridik qe te garantoje per te gjithe shtetasit ushtrimin e lire te te drejtat e dhe lirive themelore te njeriut dhe qe te mbroje zhvillimin e lire te personalitetit te gjithsecilit drejt qellimeve te paqes, mireqenies, kultures dhe solidaritetit shoqeror, te ndergjegjshem se paqja, mirekuptimi dhe bashkepunimi ndermjet popujve jane vlera me e larte e komunitetit nderkombetar, caktojme dhe miratojme kete Kushtetute:

PJESA E PARE -- PARIMET THEMELORE


<< Përmbajtja >>

Copyright © 2001 -- The HTML version was prepared by IPLS - Institute for Policy & Legal Studies. All rights reserved.