PROJEKTI I KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE SHQIPERISE (Janar 1993)


PJESA IV -- MIRATIMI DHE AMENDIMI I KUSHTETUTES

Neni 100

Kjo kushtetute hyn ne fuqi pasi miratohet nga jo me pak se dy te tretat e anetareve te zgjedhur per Konventen Kushtetuese.

Neni 101

Amendamente te Kushtetutes mund te propozojne nje e pesta e anetareve, te Parlamentit. Amendamenti hyn ne fuqi pasi miratohet nga dy te tretat e anetareve te dy Parlamenteve radhazi. Presidenti i Republikes nuk mund te ktheje asnje asnje amendament Kushtetues.
<< Përmbajtja >>

Copyright © 2001 -- The HTML version was prepared by IPLS - Institute for Policy & Legal Studies. All rights reserved.