PROJEKTI I KUSHTETUTES SE REPUBLIKES SE SHQIPERISE


Janar 1993

PËRMBAJTJA

Preambul

PJESA E PARE -- PARIMET THEMELORE

Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16

PJESA E DYTE -- TE DREJTAT DHE LIRITE E NJERIUT

Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47

PJESA E TRETE -- STRUKTURA E QEVERISJES

KREU I PARLAMENTI
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
KREU II PRESIDENTI I REPUBLIKES
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
KREU III QEVERIA
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
KREU IV QEVERISJA LOKALE
Article 86
Article 87
Article 88
KREU V GJYQESORI
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99

PJESA IV -- MIRATIMI DHE AMENDIMI I KUSHTETUTES


Article 100
Article 101


<< Përmbajtja >>

Copyright © 2001 -- The HTML version was prepared by IPLS - Institute for Policy & Legal Studies. All rights reserved.